درباره چیدمان قالب:

تمامی نکات درباره ی چیدمان قالب .

 • این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید . <p>, <h1>, <h2>, <h3>, <img> و <a>.
 • این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
 • این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
 • این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
 • این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

تیتر 1

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

تیتر 2

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

تیتر 3

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

تیتر 4

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

نقل قول/استناد

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

پاراگراف همراه با حرف اول یزرگ

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

 

سبک های هشدار با پس زمینه ی رنگی

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام هشدار است .شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
کد نمونه: <p class="warning">...درج متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام اطلاعات است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
کد نمونه: <p class="info">...درج متن شما...</p>. شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام خطر است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
درج متن شما: <p class="error">...your text here...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

سبک های هشدار با طرح کلی

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام هشدار است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
درج متن شما: <p class="warning outline">...your text here...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام اطلاعات است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
درج متن شما: <p class="info outline">...your text here...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام خطر است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید ..
درج متن شما: <p class="error outline">...your text here...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

نقل قول

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .<blockquote> متن شما </blockquote>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

شرح

 

این یک متن نمونه

برای نمایش عملکرد قالب می باشد . <legend> <h4>Heading</h4> <p>متن شما </p> </legend>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

 

حالت های نوشتاری

این یک متن نمونه حالت های نوشتاری yاین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p class="typewriter">...متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

پاراگراف های مشخص شده با شماره یا حروف:

1این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p><span class="p_number">1</span>...متن شما...</p>

 

2این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p><span class="p_number">2</span>...متن شما...</p>

 

Aاین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p><span class="p_number">A</span>...متن شما...</p>

 

Bاین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p><span class="p_number">B</span>...متن شما...</p>

 

 

سبک های کد

To achieve this style, wrap your content in <code> tag.

#some_style {
  float: left;
  display: block;
}

 

لیست های مرتب و نامرتب

لیست های نمونه مرتب نشده:

 • list element one
 • list element two
  • list subelement one
  • list subelement two
  • list subelement three
 • list element three
 • list element four

لیست های نمونه مرتب شده:

 1. list element one
 2. list element two
  1. list subelement one
  2. list subelement two
  3. list subelement three
 3. list element three
 4. list element four
 

 

لیست ها و آیکن ها

لیست نمونه فلش:

 • to achieve this effect
 • add class "arrow" to UL
 • like <ul class="arrow">

فلش (چپ) لیست:

 • to achieve this effect
 • add class "arrowleft" to UL
 • like <ul class="arrowleft">

لیست نمونه تقویم:

 • to achieve this effect
 • add class "calendar" to UL
 • like <ul class="calendar">

لیست نمونه تیک:

 • to achieve this effect
 • add class "checklist" to UL
 • like <ul class="checklist">

لیست نمونه سطل زباله:

 • to achieve this effect
 • add class "delete" to UL
 • like <ul class="delete">

لیست نمونه ایمیل:

لیست نمونه فایل ها:

 • to achieve this effect
 • add class "file" to UL
 • like <ul class="file">

لیست نمونه پوشه:

 • to achieve this effect
 • add class "folder" to UL
 • like <ul class="folder">

لیست نمونه قلب:

 • to achieve this effect
 • add class "heart" to UL
 • like <ul class="heart">

لیست نمونه اطلاعات:

 • to achieve this effect
 • add class "information"
 • <ul class="information">

لیست نمونه قفل:

 • to achieve this effect
 • add class "lock" to UL
 • like <ul class="lock">

لیست نمونه مداد:

 • to achieve this effect
 • add class "star" to UL
 • like <ul class="pencil">
 

لیست نمونه شخصی:

 • to achieve this effect
 • add class "person" to UL
 • like <ul class="person">

RSS لیست نمونه:

 • to achieve this effect
 • add class "rss" to UL
 • like <ul class="rss">

سبد خرید:

 • to achieve this effect
 • add class "shop" to UL
 • like <ul class="shop">

لیست نمونه موزیک:

 • to achieve this effect
 • add class "song" to UL
 • like <ul class="song">

لیست نمونه ستاره:

 • to achieve this effect
 • add class "star" to UL
 • like <ul class="star">

لیست نمونه ستاره 2:

 • to achieve this effect
 • add class "star2" to UL
 • like <ul class="star2">

لیست نمونه ترفندها:

 • to achieve this effect
 • add class "trash" to UL
 • like <ul class="tweak">

لیست نمونه ترفندها:

 • to achieve this effect
 • add class "tweak" to UL
 • like <ul class="tweak">

لیست نمونه قفل نشده:

 • to achieve this effect
 • add class "unlock" to UL
 • like <ul class="unlock">

لیست نمونه هشدار:

 • to achieve this effect
 • add class "warn" to UL
 • like <ul class="warn">
 

 

حالت های قالب:

عنوان بلاکاین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <span class="inset_left"><span class="inset_title">Title</span>...متن شما...</span>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .عنوان بلاکاین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید . این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

CSS3 ستون های:

دو ستون - کلاس .two-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

سه ستون - کلاس .three-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

چهار ستون - کلاس .four-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

پنج ستون - کلاس .five-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

شش ستون - کلاس .six-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

تنظیمات آیکن های متنی

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .:

<i class="fa fa-CLASS_NAME"></i> متن شما...

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

آیکن های کاربری سایت

adjust
anchor
archive
area-chart
arrows
arrows-h
arrows-v
asterisk
at
automobile (alias)
ban
bank (alias)
bar-chart
bar-chart-o (alias)
barcode
bars
bed
beer
bell
bell-o
bell-slash
bell-slash-o
bicycle
binoculars
birthday-cake
bolt
bomb
book
bookmark
bookmark-o
briefcase
bug
building
building-o
bullhorn
bullseye
bus
cab (alias)
calculator
calendar
calendar-o
camera
camera-retro
car
caret-square-o-down
caret-square-o-left
caret-square-o-right
caret-square-o-up
cart-arrow-down
cart-plus
cc
certificate
check
check-circle
check-circle-o
check-square
check-square-o
child
circle
circle-o
circle-o-notch
circle-thin
clock-o
close (alias)
cloud
cloud-download
cloud-upload
code
code-fork
coffee
cog
cogs
comment
comment-o
comments
comments-o
compass
copyright
credit-card
crop
crosshairs
cube
cubes
cutlery
dashboard (alias)
database
desktop
diamond
dot-circle-o
download
edit (alias)
ellipsis-h
ellipsis-v
envelope
envelope-o
envelope-square
eraser
exchange
exclamation
exclamation-circle
exclamation-triangle
external-link
external-link-square
eye
eye-slash
eyedropper
fax
female
fighter-jet
file-archive-o
file-audio-o
file-code-o
file-excel-o
file-image-o
file-movie-o (alias)
file-pdf-o
file-photo-o (alias)
file-picture-o (alias)
file-powerpoint-o
file-sound-o (alias)
file-video-o
file-word-o
file-zip-o (alias)
film
filter
fire
fire-extinguisher
flag
flag-checkered
flag-o
flash (alias)
flask
folder
folder-o
folder-open
folder-open-o
frown-o
futbol-o
gamepad
gavel
gear (alias)
gears (alias)
genderless (alias)
gift
glass
globe
graduation-cap
group (alias)
hdd-o
headphones
heart
heart-o
heartbeat
history
home
hotel (alias)
image (alias)
inbox
info
info-circle
institution (alias)
key
keyboard-o
language
laptop
leaf
legal (alias)
lemon-o
level-down
level-up
life-bouy (alias)
life-buoy (alias)
life-ring
life-saver (alias)
lightbulb-o
line-chart
location-arrow
lock
magic
magnet
mail-forward (alias)
mail-reply (alias)
mail-reply-all (alias)
male
map-marker
meh-o
microphone
microphone-slash
minus
minus-circle
minus-square
minus-square-o
mobile
mobile-phone (alias)
money
moon-o
mortar-board (alias)
motorcycle
music
navicon (alias)
newspaper-o
paint-brush
paper-plane
paper-plane-o
paw
pencil
pencil-square
pencil-square-o
phone
phone-square
photo (alias)
picture-o
pie-chart
plane
plug
plus
plus-circle
plus-square
plus-square-o
power-off
print
puzzle-piece
qrcode
question
question-circle
quote-left
quote-right
random
recycle
refresh
remove (alias)
reorder (alias)
reply
reply-all
retweet
road
rocket
rss
rss-square
search
search-minus
search-plus
send (alias)
send-o (alias)
server
share
share-alt
share-alt-square
share-square
share-square-o
shield
ship
shopping-cart
sign-in
sign-out
signal
sitemap
sliders
smile-o
soccer-ball-o (alias)
sort
sort-alpha-asc
sort-alpha-desc
sort-amount-asc
sort-amount-desc
sort-asc
sort-desc
sort-down (alias)
sort-numeric-asc
sort-numeric-desc
sort-up (alias)
space-shuttle
spinner
spoon
square
square-o
star
star-half
star-half-empty (alias)
star-half-full (alias)
star-half-o
star-o
street-view
suitcase
sun-o
support (alias)
tablet
tachometer
tag
tags
tasks
taxi
terminal
thumb-tack
thumbs-down
thumbs-o-down
thumbs-o-up
thumbs-up
ticket
times
times-circle
times-circle-o
tint
toggle-down (alias)
toggle-left (alias)
toggle-off
toggle-on
toggle-right (alias)
toggle-up (alias)
trash
trash-o
tree
trophy
truck
tty
umbrella
university
unlock
unlock-alt
unsorted (alias)
upload
user
user-plus
user-secret
user-times
users
video-camera
volume-down
volume-off
volume-up
warning (alias)
wheelchair
wifi
wrench
 

 

آیکن های فرم کنترل

check-square
check-square-o
circle
circle-o
dot-circle-o
minus-square
minus-square-o
plus-square
plus-square-o
square
square-o
 

 

آیکن های پرداخت

cc-amex
cc-discover
cc-mastercard
cc-paypal
cc-stripe
cc-visa
credit-card
google-wallet
paypal
 

 

آیکن های ارز

bitcoin (alias)
btc
cny (alias)
dollar (alias)
eur
euro (alias)
gbp
ils
inr
jpy
krw
money
rmb (alias)
rouble (alias)
rub
ruble (alias)
rupee (alias)
shekel (alias)
sheqel (alias)
try
turkish-lira (alias)
usd
won (alias)
yen (alias)
 

 

آیکن های جهت یابی

angle-double-down
angle-double-left
angle-double-right
angle-double-up
angle-down
angle-left
angle-right
angle-up
arrow-circle-down
arrow-circle-left
arrow-circle-o-down
arrow-circle-o-left
arrow-circle-o-right
arrow-circle-o-up
arrow-circle-right
arrow-circle-up
arrow-down
arrow-left
arrow-right
arrow-up
arrows
arrows-alt
arrows-h
arrows-v
caret-down
caret-left
caret-right
caret-square-o-down
caret-square-o-left
caret-square-o-right
caret-square-o-up
caret-up
chevron-circle-down
chevron-circle-left
chevron-circle-right
chevron-circle-up
chevron-down
chevron-left
chevron-right
chevron-up
hand-o-down
hand-o-left
hand-o-right
hand-o-up
long-arrow-down
long-arrow-left
long-arrow-right
long-arrow-up
toggle-down (alias)
toggle-left (alias)
toggle-right (alias)
toggle-up (alias)
 

 

آیکن های برندها

adn
android
angellist
apple
behance
behance-square
bitbucket
bitbucket-square
bitcoin (alias)
btc
buysellads
cc-amex
cc-discover
cc-mastercard
cc-paypal
cc-stripe
cc-visa
codepen
connectdevelop
css3
dashcube
delicious
deviantart
digg
dribbble
dropbox
drupal
empire
facebook
facebook-f (alias)
facebook-official
facebook-square
flickr
forumbee
foursquare
ge (alias)
git
git-square
github
github-alt
github-square
gittip (alias)
google
google-plus
google-plus-square
google-wallet
gratipay
hacker-news
html5
instagram
ioxhost
joomla
jsfiddle
lastfm
lastfm-square
leanpub
linkedin
linkedin-square
linux
maxcdn
meanpath
medium
openid
pagelines
paypal
pied-piper
pied-piper-alt
pinterest
pinterest-p
pinterest-square
qq
ra (alias)
rebel
reddit
reddit-square
renren
sellsy
share-alt
share-alt-square
shirtsinbulk
simplybuilt
skyatlas
skype
slack
slideshare
soundcloud
spotify
stack-exchange
stack-overflow
steam
steam-square
stumbleupon
stumbleupon-circle
tencent-weibo
trello
tumblr
tumblr-square
twitch
twitter
twitter-square
viacoin
vimeo-square
vine
vk
wechat (alias)
weibo
weixin
whatsapp
windows
wordpress
xing
xing-square
yahoo
yelp
youtube
youtube-play
youtube-square

 

تیتر 2

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

تیتر 3

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

تیتر 4

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

نقل قول/استناد

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <div class="quote"> ...متن شما... </div>

 

پاراگراف با حرف اول بزرگ

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p class="dropcap">...متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

 

سبک های هشدار با پس زمینه ی رنگی

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام هشدار است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
کد نمونه: <p class="warning">...متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام اطلاعات است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
کد نمونه: <p class="info">...your text here...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام خطا است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
کد نمونه: <p class="error">...متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

سبک های هشدار با طرح های کلی

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام هشدار است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
کد نمونه: <p class="warning outline">...متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش پیغام اطلاعات است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
کد نمونه: <p class="info outline">...متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

This is برای نمایش پیغام خطا است شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .
کد نمونه: <p class="error outline">...متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

نقل قول

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .<blockquote> این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید . </blockquote>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

شرح

 

 

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید . <legend> <h4>Heading</h4> <p>متن شما </p> </legend>.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

 

سیک های نوشتاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p class="typewriter">...متن شما...</p>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

پاراگراف های مشخص شده با شماره و حروف:

1این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p><span class="p_number">1</span>...متن شما...</p>

 

2این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p><span class="p_number">2</span>...متن شما here...</p>

 

Aاین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p><span class="p_number">A</span>...متن شما here...</p>

 

Bاین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <p><span class="p_number">B</span>...متن شما here...</p>

 

 

سبک های کد

To achieve this style, wrap your content in <code> tag.

#some_style {
  float: left;
  display: block;
}

 

لیست های نامرتب و مرتب

لیست های نمونه نامرتب:

 • list element one
 • list element two
  • list subelement one
  • list subelement two
  • list subelement three
 • list element three
 • list element four

لیست های نمونه مرتب:

 1. list element one
 2. list element two
  1. list subelement one
  2. list subelement two
  3. list subelement three
 3. list element three
 4. list element four
 

 

لیست ها و آیکن ها

لیست نمونه فلش:

 • to achieve this effect
 • add class "arrow" to UL
 • like <ul class="arrow">

فلش (چپ) لیست:

 • to achieve this effect
 • add class "arrowleft" to UL
 • like <ul class="arrowleft">

لیست نمونه تقویم:

 • to achieve this effect
 • add class "calendar" to UL
 • like <ul class="calendar">

لیست نمونه تیک:

 • to achieve this effect
 • add class "checklist" to UL
 • like <ul class="checklist">

لیست نمونه حذف شده:

 • to achieve this effect
 • add class "delete" to UL
 • like <ul class="delete">

لیست نمونه ایمیل:

لیست نمونه فایل:

 • to achieve this effect
 • add class "file" to UL
 • like <ul class="file">

لیست نمونه پوشه:

 • to achieve this effect
 • add class "folder" to UL
 • like <ul class="folder">

لیست نمونه قلب:

 • to achieve this effect
 • add class "heart" to UL
 • like <ul class="heart">

لیست نمونه اطلاعات:

 • to achieve this effect
 • add class "information"
 • <ul class="information">

لیست نمونه قفل:

 • to achieve this effect
 • add class "lock" to UL
 • like <ul class="lock">

لیست نمونه مداد:

 • to achieve this effect
 • add class "star" to UL
 • like <ul class="pencil">
 

لیست نمونه شخصی:

 • to achieve this effect
 • add class "person" to UL
 • like <ul class="person">

RSS لیست نمونه:

 • to achieve this effect
 • add class "rss" to UL
 • like <ul class="rss">

سبد خرید:

 • to achieve this effect
 • add class "shop" to UL
 • like <ul class="shop">

لیست نمونه موزیک:

 • to achieve this effect
 • add class "song" to UL
 • like <ul class="song">

لیست نمونه ستاره:

 • to achieve this effect
 • add class "star" to UL
 • like <ul class="star">

لیست نمونه ستاره 2:

 • to achieve this effect
 • add class "star2" to UL
 • like <ul class="star2">

لیست نمونه سطل زباله:

 • to achieve this effect
 • add class "trash" to UL
 • like <ul class="tweak">

لیست های نمونه ترفند ها:

 • to achieve this effect
 • add class "tweak" to UL
 • like <ul class="tweak">

لیست نمونه قفل نشده:

 • to achieve this effect
 • add class "unlock" to UL
 • like <ul class="unlock">

لیست نمونه هشدار:

 • to achieve this effect
 • add class "warn" to UL
 • like <ul class="warn">
 

 

حالتهای الحاقات:

عنوان بلاکDاین یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید ..این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .: <span class="inset_left"><span class="inset_title">Title</span>...متن شما...</span>. این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید . این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

CSS3 ستون ها:

دو ستون - کلاس .two-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

سه ستون - کلاس .three-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

چهار ستون - کلاس .four-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

پنج ستون - کلاس .five-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

شش ستون - کلاس .six-cols

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .

 

تنظیم آیکن های متنی

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملا این متن را ویرایش و یا حذف بفرمایید .:

<i class="fa fa-CLASS_NAME"></i> متن شما...

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد .

 

آیکن های کاربردی سایت

adjust
anchor
archive
area-chart
arrows
arrows-h
arrows-v
asterisk
at
automobile (alias)
ban
bank (alias)
bar-chart
bar-chart-o (alias)
barcode
bars
bed
beer
bell
bell-o
bell-slash
bell-slash-o
bicycle
binoculars
birthday-cake
bolt
bomb
book
bookmark
bookmark-o
briefcase
bug
building
building-o
bullhorn
bullseye
bus
cab (alias)
calculator
calendar
calendar-o
camera
camera-retro
car
caret-square-o-down
caret-square-o-left
caret-square-o-right
caret-square-o-up
cart-arrow-down
cart-plus
cc
certificate
check
check-circle
check-circle-o
check-square
check-square-o
child
circle
circle-o
circle-o-notch
circle-thin
clock-o
close (alias)
cloud
cloud-download
cloud-upload
code
code-fork
coffee
cog
cogs
comment
comment-o
comments
comments-o
compass
copyright
credit-card
crop
crosshairs
cube
cubes
cutlery
dashboard (alias)
database
desktop
diamond
dot-circle-o
download
edit (alias)
ellipsis-h
ellipsis-v
envelope
envelope-o
envelope-square
eraser
exchange
exclamation
exclamation-circle
exclamation-triangle
external-link
external-link-square
eye
eye-slash
eyedropper
fax
female
fighter-jet
file-archive-o
file-audio-o
file-code-o
file-excel-o
file-image-o
file-movie-o (alias)
file-pdf-o
file-photo-o (alias)
file-picture-o (alias)
file-powerpoint-o
file-sound-o (alias)
file-video-o
file-word-o
file-zip-o (alias)
film
filter
fire
fire-extinguisher
flag
flag-checkered
flag-o
flash (alias)
flask
folder
folder-o
folder-open
folder-open-o
frown-o
futbol-o
gamepad
gavel
gear (alias)
gears (alias)
genderless (alias)
gift
glass
globe
graduation-cap
group (alias)
hdd-o
headphones
heart
heart-o
heartbeat
history
home
hotel (alias)
image (alias)
inbox
info
info-circle
institution (alias)
key
keyboard-o
language
laptop
leaf
legal (alias)
lemon-o
level-down
level-up
life-bouy (alias)
life-buoy (alias)
life-ring
life-saver (alias)
lightbulb-o
line-chart
location-arrow
lock
magic
magnet
mail-forward (alias)
mail-reply (alias)
mail-reply-all (alias)
male
map-marker
meh-o
microphone
microphone-slash
minus
minus-circle
minus-square
minus-square-o
mobile
mobile-phone (alias)
money
moon-o
mortar-board (alias)
motorcycle
music
navicon (alias)
newspaper-o
paint-brush
paper-plane
paper-plane-o
paw
pencil
pencil-square
pencil-square-o
phone
phone-square
photo (alias)
picture-o
pie-chart
plane
plug
plus
plus-circle
plus-square
plus-square-o
power-off
print
puzzle-piece
qrcode
question
question-circle
quote-left
quote-right
random
recycle
refresh
remove (alias)
reorder (alias)
reply
reply-all
retweet
road
rocket
rss
rss-square
search
search-minus
search-plus
send (alias)
send-o (alias)
server
share
share-alt
share-alt-square
share-square
share-square-o
shield
ship
shopping-cart
sign-in
sign-out
signal
sitemap
sliders
smile-o
soccer-ball-o (alias)
sort
sort-alpha-asc
sort-alpha-desc
sort-amount-asc
sort-amount-desc
sort-asc
sort-desc
sort-down (alias)
sort-numeric-asc
sort-numeric-desc
sort-up (alias)
space-shuttle
spinner
spoon
square
square-o
star
star-half
star-half-empty (alias)
star-half-full (alias)
star-half-o
star-o
street-view
suitcase
sun-o
support (alias)
tablet
tachometer
tag
tags
tasks
taxi
terminal
thumb-tack
thumbs-down
thumbs-o-down
thumbs-o-up
thumbs-up
ticket
times
times-circle
times-circle-o
tint
toggle-down (alias)
toggle-left (alias)
toggle-off
toggle-on
toggle-right (alias)
toggle-up (alias)
trash
trash-o
tree
trophy
truck
tty
umbrella
university
unlock
unlock-alt
unsorted (alias)
upload
user
user-plus
user-secret
user-times
users
video-camera
volume-down
volume-off
volume-up
warning (alias)
wheelchair
wifi
wrench
 

 

آیکن های فرم کنترل

check-square
check-square-o
circle
circle-o
dot-circle-o
minus-square
minus-square-o
plus-square
plus-square-o
square
square-o
 

 

آیکن های پرداخت

cc-amex
cc-discover
cc-mastercard
cc-paypal
cc-stripe
cc-visa
credit-card
google-wallet
paypal
 

 

آیکن های ارز

bitcoin (alias)
btc
cny (alias)
dollar (alias)
eur
euro (alias)
gbp
ils
inr
jpy
krw
money
rmb (alias)
rouble (alias)
rub
ruble (alias)
rupee (alias)
shekel (alias)
sheqel (alias)
try
turkish-lira (alias)
usd
won (alias)
yen (alias)
 

 

آیکن های جهت یابی

angle-double-down
angle-double-left
angle-double-right
angle-double-up
angle-down
angle-left
angle-right
angle-up
arrow-circle-down
arrow-circle-left
arrow-circle-o-down
arrow-circle-o-left
arrow-circle-o-right
arrow-circle-o-up
arrow-circle-right
arrow-circle-up
arrow-down
arrow-left
arrow-right
arrow-up
arrows
arrows-alt
arrows-h
arrows-v
caret-down
caret-left
caret-right
caret-square-o-down
caret-square-o-left
caret-square-o-right
caret-square-o-up
caret-up
chevron-circle-down
chevron-circle-left
chevron-circle-right
chevron-circle-up
chevron-down
chevron-left
chevron-right
chevron-up
hand-o-down
hand-o-left
hand-o-right
hand-o-up
long-arrow-down
long-arrow-left
long-arrow-right
long-arrow-up
toggle-down (alias)
toggle-left (alias)
toggle-right (alias)
toggle-up (alias)
 

 

آیکن های برند

adn
android
angellist
apple
behance
behance-square
bitbucket
bitbucket-square
bitcoin (alias)
btc
buysellads
cc-amex
cc-discover
cc-mastercard
cc-paypal
cc-stripe
cc-visa
codepen
connectdevelop
css3
dashcube
delicious
deviantart
digg
dribbble
dropbox
drupal
empire
facebook
facebook-f (alias)
facebook-official
facebook-square
flickr
forumbee
foursquare
ge (alias)
git
git-square
github
github-alt
github-square
gittip (alias)
google
google-plus
google-plus-square
google-wallet
gratipay
hacker-news
html5
instagram
ioxhost
joomla
jsfiddle
lastfm
lastfm-square
leanpub
linkedin
linkedin-square
linux
maxcdn
meanpath
medium
openid
pagelines
paypal
pied-piper
pied-piper-alt
pinterest
pinterest-p
pinterest-square
qq
ra (alias)
rebel
reddit
reddit-square
renren
sellsy
share-alt
share-alt-square
shirtsinbulk
simplybuilt
skyatlas
skype
slack
slideshare
soundcloud
spotify
stack-exchange
stack-overflow
steam
steam-square
stumbleupon
stumbleupon-circle
tencent-weibo
trello
tumblr
tumblr-square
twitch
twitter
twitter-square
viacoin
vimeo-square
vine
vk
wechat (alias)
weibo
weixin
whatsapp
windows
wordpress
xing
xing-square
yahoo
yelp
youtube
youtube-play
youtube-square

 

گروه دید افزار با هماهنگی با شرکت های اینترنتی برای دسترسی بهتر شما به اینترنت اقدام به عقد قرارداد نموده است.

تماس با ما

موقعیت شرکت

Facebook Pinterest Twitter Google+ Dribbble