شرایط و ظوبط استفاده

خرید اعتباری:

جهت خرید اعتباری، این مورد باید به تایید حسابداری رسیده باشد. شرایط تایید یا رد سفارش با توجه به پروتوکل حسابداری تعیین میشود.

پرداخت در محل:

جهت تعیین پرداخت در محل، در صورتیکه مبلغ بالا تر از 2 میلیون تومان شود، جهت تایید با شما تماس خواهند گرفت.